Az Ambrichor Kutatási Zrt. (9024 Győr, Táncsics Mihály utca 9.; a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 14. §-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13-15. cikkei szerint tájékoztatja Önt, (a továbbiakban: Érintett), hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, az Érintett hozzájárulásán alapul.

 

Az Adatkezelő számára az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet OGYÉI/46929/2018 (PRE) számú határozatával engedélyezte az „Új, in vitro diagnosztikai eszközfejlesztés humán plazmából kimutatható heterogén (fehérje/nukleinsav) tüdő tumormarkerek korai (képalkotó diagnosztikai pozitivitás és klinikai tünetek előtti) prospektív kimutathatósága céljából” című klinikai vizsgálatot („Klinikai Vizsgálat”).

 

Az adatkezelés célja a Klinikai Vizsgálatban való részvételhez szükséges időpontegyeztetés az Országos Vérellátó Szolgálat Karolina úti központjában történő vérvétel érdekében. A Klinikai Vizsgálatban való részvétellel, a vérvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztatókat, dokumentumokat az Érintett a vérvételt megelőzően, az OVSZ-től kapja meg a vonatkozó jogszabályok szerint.  

 

Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján kezeli az Érintett alábbi személyes adatait, a jelen dokumentumban meghatározott célból:

  • név,
  • telefonszám,
  • e-mail cím.

 

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő ügyvezetése, és a Klinikai Vizsgálatban résztvevő munkatársai, valamint az adatvédelmi tisztviselő ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a megvalósult vagy véglegesen lemondott időpontig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza. Az Érintett személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

 

A megadott személyes adatok továbbításra kerülnek az Országos Vérellátó Szolgálat részére az időpontfoglalás céljából.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak, amelynek eléréséhez az adott adat szükséges.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja a Önt, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását, törlését (pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Ön továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Esetleges adatvédelmi incidens esetén Ön tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. Az Ön – személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat es tiltakozási jog, illetve az Infotv. 23. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelő-vel, vagy egyébként bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést, panaszt tenni.

 

Ezen túlmenően Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

  • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
  • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
  • ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;
  • ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

A nessos.hu weboldal „sütiket” (cookies) használ, amelyek az internetes jelenlét felhasználóbaráttá, hatékonnyá és biztonságossá tételét hivatottak segíteni – például a weboldalon történő navigáció felgyorsítását. Ezen túlmenően a sütik lehetővé teszik a számunkra, hogy mérjük, bizonyos oldalakat milyen gyakran látogatnak illetve hogy a látogatók hogyan navigálnak az oldalakon. A sütik is szöveg fájlok, amely az Ön számítógépén kerülnek tárolásra. Kérjük vegye figyelembe, hogy néhány ezekből a sütikből a mi szerverünkről kerül átmásolásra az Ön számítógépére, azonban a legtöbb esetben ezek „időleges sütik”. Az „időleges sütik” annyiban különbözőek, hogy a böngészés végeztével törlésre kerülnek számítógépe hard drive-járól. „Állandó sütik” azonban ottmaradnak az Ön számítógépén és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön számítógépét a soron következő weboldal-látogatáskor. Természetesen Ön bármikor megakadályozhatja a sütik használatát, amennyiben böngészője megengedi a beállítások megváltoztatását. Azonban ez a lépése a weboldalunk használatának és bizonyos kényelmi funkcióinak korlátozottságával járhat.

Az Adatkezelő által a sütikkel kapcsolatosan kezelt adatok, amennyiben Ön ezeket megadja: IP cím, böngészési előzmény a nessos.hu weboldalon.

Az Ön sütikben tárolt adatait az Adatkezelő következő munkatársai ismerhetik meg: ügyvezető, weblap admin, adatvédelemért felelős munkatársak, adatvédelmi tisztviselő.

Az Ön sütikben tárolt adatait a következő személyeknek vagy szervezetknek továbbítjuk: Google és a Google partnerei a Google Analytics szolgáltatással kapcsolatban, külső weboldal szolgáltató.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

Polyák Gabriella, +36703622989

Az Adatkezelő e-mail címe: office@ambrichor.com

Az Adatkezelő levelezési cím: Ambrichor Kutatási Zrt. 1114 Budapest, Kosztolányi D tér 7. 5/2.